Nasza misja

Główną misją naszej fundacji jest stworzenie otwartego rynku pracy, w którym osoby dyskryminowane, będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali. Budowa społecznego przekonania, opartego na zrozumieniu i tolerancji jest kluczowym aspektem dążenia do akceptacji i wzajemnego szacunku. Zależy nam na zmianie postrzegania ludzi przez społeczeństwo, którzy mieli gorszy start lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez swoją działalność propagujemy możliwość rozwoju zawodowego, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Wierzymy, że każdy kto jest godnie traktowany, potrafi osiągnąć wszystko.

 

Celem Fundacji jest:

 • wszechstronna pomoc i wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagrożonych pozostaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego, tj. osób zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych, byłych więźniów,
 • wszechstronna pomoc i wspieranie rodzin osób zagrożonych wykluczeniem,
 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom zagrożonym wykluczeniem i ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uzdolnienia, zasoby i możliwości,
 • usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • wszechstronna pomoc i wspieranie osób młodych, w szczególności pozostających bez pracy na rynku pracy bądź zagrożonych patologią,
 • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również osób młodych,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz młodzieży ukierunkowanych na ich aktywizację zawodową, w tym promocja wzrostu zatrudnienia wśród osób młodych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność charytatywna,
 • organizacja i promocja wolontariatu,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Wspólne finansowanie i pomoc rzeczową rodzinom, rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym ofiarom przemocy i klęsk żywiołowych,
 • organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania,
 • finansowanie kosztów leczenia,
 • pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych,
 • organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych oraz pomoc w nauce,
 • organizowanie i finansowanie pomocy psychologicznej i prawnej,
 • organizowanie i finansowanie doradztwa zawodowego,
 • fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych,
 • organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności,
 • organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 • organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • organizowanie i finansowanie terapii dla osób uzależnionych i wsparcia dla ich rodzin,
 • upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 • organizowanie i finansowanie akcji, warsztatów i szkoleń na rzecz walki z uzależnieniem i szeroko rozumianymi patologiami społecznymi, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, organizacjami promującymi styl życia,
 • tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne,
 • wpływanie na ograniczanie zjawiska recydywy,
 • utrzymanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi, jak również przedsiębiorcami w celu realizacji wspólnych działań określonych statutem Fundacji,
 • pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Fundację,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów,
 • inne działania.